Bachelor in de bouw is een groot succes, ook bij Thomas More

17 januari 2014

Vanmorgen sprak Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw in het ochtend-nieuws op VRT-radio over het grote succes van de Bacheloropleiding Bouw. Thomas More biedt op haar campus in Geel deze opleiding aan. In het academiejaar 2013/2014 telt de opleiding 264 studenten. Driekwart van de eerstejaars heeft een vooropleiding uit het TSO. 36% van de afgestudeerden van vorig jaar studeert ver-der in een masteropleiding.

De Bachelor in de bouw in Geel legt de focus van de opleiding op duurzaam bouwen. Om de studenten goed voor te bereiden op de dagelijkse praktijk wordt de bouwop-leiding uitgebouwd rond projecten waarbij studenten reële bouwwerven van nabij opvolgen. De opleiding werkt hiervoor heel nauw samen met de Vlaamse en Kem-pense bouwsector.

Bij de visitatie van de bouwopleidingen in Vlaanderen in maart 2012 kreeg de oplei-ding van Thomas More maar liefst drie “excellent”-scores, waarmee ze veruit de beste bouwopleiding in Vlaanderen is.

Bachelor in de bouw

De bachelor in de bouw is de jongste opleiding van Thomas More in de Kempen. In septem-ber 2008 schreven niet minder dan 100 studenten zich in voor de nieuwe opleiding. Daarmee was het initiatief onmiddellijk een schot in de roos en bleek dat de Bachelor in de bouw be-antwoordt aan een grote behoefte in onze regio. In juni 2011 studeerden de eerste vijftig studenten af. Op dit moment telt de opleiding, gespreid over de drie jaren, 264 studenten.

In september 2013 zijn 120 studenten gestart aan de opleiding professionele bachelor. Wat hun vooropleiding betreft, zien we dat de overgrote meerderheid (73%) uit het TSO komt; 15% komt uit het ASO en 12% uit BSO. Slechts 10 procent van de studenten zijn meisjes. 36% van de afgestudeerden van 2012-2013 studeert verder in een masteropleiding.

Bouwdeskundigen

De Bachelor in de bouw leidt studenten op tot bouwdeskundigen die in staat zijn om com-plexe bouwwerken voor te bereiden en op te volgen. De opleiding focust op het volledige traject van ontwerp, over realisatie en exploitatie in een steeds complexer bouwproces. Bo-vendien loopt “duurzaam bouwen” als een rode draad doorheen de opleiding. Om de studen-ten goed voor te bereiden op de dagelijkse praktijk wordt de bouwopleiding uitgebouwd rond projecten waarbij studenten reële bouwwerven van nabij opvolgen. Hierbij werkt de hoge-school zeer nauw samen met de Vlaamse en Kempense bouwsector.

Duurzaam bouwen

In het bouwproces krijgt duurzaam bouwen steeds meer aandacht. Ecologische bouwmate-rialen, laag energieverbruik met hernieuwbare energiebronnen, strenge akoestische en ther-mische isolatie-eisen, een gezond woonklimaat… zijn maar een paar concepten van duur-zaamheid die steeds meer het vertrekpunt van een bouwproject worden. We evolueren met rasse schreden naar bijna-energieneutrale gebouwen in 2020. De bouwsector staat daarom voor een grote uitdaging. De bedrijven hebben nood aan bouwdeskundigen met kennis van zaken op het vlak van duurzaamheid.

Duurzaam gebouw voor de opleiding

Het was dan ook een evidentie dat de nieuwe B-blok op de Geelse campus een duurzaam gebouw zou worden. De B-blok is het gebouw dat (vooral) door de opleiding Bouw gebruikt wordt en werd in september 2012 in gebruik genomen. Er werd geïnvesteerd in een warmte-pomp en een BEO-veld (Boorgat Energie Opslag). Niet alleen het energievraagstuk kreeg aandacht; ook het waterbeheer, de comforteisen voor de gebruikers en de toegankelijkheid voor mindervaliden scoorden hoog in het eisenpakket. Zelfs de aannemer moest een steen-tje bijdragen door het bouwafval op een milieubewuste manier op de werf te sorteren.

De nieuwbouw haalt met een energiepeil 47 niet alleen een ’uitstekend‘ op vlak van energie; het gebouw scoort ook hoog op aanpasbaarheid en flexibiliteit voor toekomstig gebruik met de lichte scheidingswanden in Gyproc en Airdeckvloeren zonder doorhangende betonbalken. Deze vlakke plafonds vereenvoudigen toekomstige wijzigingen in de technische installaties. Inspanningen op het vlak van toegankelijkheid beperkten zich niet tot rolstoelgebruikers, er werd ook aandacht besteed aan slechtzienden met o.a duidelijke kleurcontrasten voor de deuren en met de accentuering van de trapneuzen.

Aan de top in Vlaanderen

Op 27 maart 2012 verscheen het visitatierapport van alle professionele bachelor-opleidingen in de bouw in Vlaanderen. Een onafhankelijke groep experts beoordeelde alle opleidingen op hun kwaliteit. Met maar liefst drie “excellent”-scores is de opleiding van Thomas More veruit de beste bouwopleiding in Vlaanderen. Waardering voor de voorkennis van alle studenten, een optimale studiebegeleiding en de kwaliteit van assessments en examens zijn de drie fa-cetten waarin de opleiding in de Kempen uitblinkt.

De deskundigen van de visitatiecommissies namen niet minder dan 21 facetten van de oplei-ding onder de loep en onderzochten zo de doelstellingen, het programma, het personeel, de voorzieningen, de kwaliteitszorg en de resultaten van een opleiding. Voor elk facet kende de visitatiecommissie een beoordeling onvoldoende, voldoende, goed of excellent toe. De beoordeling ‘excellent’ houdt in dat voor het facet een niveau wordt gerealiseerd waardoor de op-leiding zowel in Vlaanderen als internationaal als een voorbeeld van goede praktijk kan gel-den.
 

Inge Tyskens
T 0496 13 98 52
E

Recente persberichten