Skip to main content

C3PO wil:

  • het werkveld bewust maken dat dat 3D-printen de wijze van bouwen in de toekomst structureel gaat veranderen en de doorstroom van nieuwe trends naar de reguliere bouwsector zodoende versnellen 
  • een 3D cluster rond zich verzamelen om zo samenwerking tussen verschillende belanghebbenden binnen de brede bouwsector stimuleren 
  • 3D-printen toegankelijk te maken voor bouwbedrijven en een fysieke locatie aanbieden waar men onderzoek in de praktijk kan brengen en waar bedrijven en starters hun eerste stappen kunnen zetten 
  • het beleid en regelgeving beïnvloeden naar aanleiding van de bekomen resultaten.

Onze demowoning, die we op 6 juli 2020 aan de wereld voorstelden,  2 bouwlagen hoog, ter plaatse én in één geheel geprint volgens alle geldende bouwvoorschriften, is het resultaat van onze zoektocht. 

In het vervolgtraject KIEM willen we: 

  • via Kennisdeling van de ervaringen opgedaan tijdens C3PO en het verdere onderzoek tijdens KIEM de technologie wijder kenbaar maken 
  • door onze resultaten mensen, ook buiten de klassieke bouwsector, inspireren. We willen de wereld laten zien wat mogelijk is en creatieve ondernemers op ideeën brengen. 
  • zo veel mogelijk barrières van de technologie elimineren. Dit gaat van de hardware van de printer, over de software die de tekening vertaalt naar een printbaar model tot het optimaliseren van het materiaal waarmee kan geprint worden.  Wat houdt de markt tegen om te investeren in deze nieuwe technologie? 
  • de marktintroductie voorbereiden door een Kempens ecosysteem rond de “exploitatie” van een 3D printer uit te bouwen. 

Partners & EFRO

De coördinerende partner

Kamp C is een APB, oftewel een autonoom provinciebedrijf van de provincie Antwerpen.  Kamp C wil de transitie naar een duurzame samenleving versnellen door te focussen op duurzaamheid en innovatie. Als coördinerend partner zijn zij de spil waarrond de andere partners het project realiseren. 

De aannemers

 Etib/Concrete House, Beneens en Zonen en  Groep Van Roey zijn 3 bouwbedrijven die zich ervan bewust zijn dat verandering noodzakelijk is, ze zijn koploper geweest in de lineaire innovatie binnen de sector en durven stappen zetten. Ze zijn bereid om deze nieuwe technologie te onderzoeken op mogelijkheden voor de sector en daadwerkelijk te implementeren. 

De onderwijsinstellingen 

Thomas More is via de opleiding bouw nauw betrokken bij alle aspecten van het project en hun studenten zijn de belangrijkste operators van de printer. Tijdens KIEM zullen multidisciplinaire studententeams de uitdagingen rond   3D printen aanpakken. 

De universiteit Gent is , o.a. in het labo Magnel, met academisch onderzoek rond 3D printen bezig. Zij zullen de behaalde resultaten academisch onderbouwen en de processen mee optimaliseren. 

De ontwerpers 

TRiAS architecten is gespecialiseerd in innovatieve en creatieve architectuur, stedenbouw en interieur. Hun strategie behelst ten eerste de vraag te beperken, ten tweede maximaal gebruik van duurzame bronnen en ten slotte het zo rationeel mogelijk inzetten van niet-hernieuwbare en niet-onuitputtelijke bronnen. Binnen het project zullen ze onderzoeken hoe/of 3D printen kan bijdragen om die doelstellingen te behalen. 

Leveranciers 

Weber, onderdeel van groep Saint-Gobain dat de grootste en oudste producent en distributeur van bouwmaterialen ter wereld is, is sinds KIEM partner in het project. Hun ervaring met 3D projecten, voornamelijk in Nederland, en hun kennis rond printmortels laat toe om de materiaalaspecten verder te bestuderen en de realiseerbaarheid van de objecten te evalueren. 

Procesbegeleiding 

Vicre begeleidt en ondersteunt de projectpartners en faciliteert zo het co-creatieproces dat doorlopen zal worden om de doelstellingen van het project te halen en de Vlaamse bouwwereld aan te tonen dat de disruptieve 3D-printing technologie een plaats heeft in hun toekomstige reguliere werking 

EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's. Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert projecten in Vlaanderen die het concurrentievermogen vergroten en de werkgelegenheid stimuleren. EFRO zorgt voor een belangrijke subsidie van het project.

Hoe pakken we dit aan ? 

Concretiseren focus

De eerste stappen binnen het project was het voortraject tot de  aanschaf van de print-infrastructuur.  Door wereldwijd te scannen naar de toenmalige initiatieven en mogelijke toepassingen kunnen we onze focus concretiseren.  Welke techniek en materialen geven de bestaande bouwbedrijven de mogelijkheid om zich werkelijk te onderscheiden op internationaal niveau. Hiervoor is er kennis nodig van wat er al aanwezig en mogelijk is en dit niet alleen op hardware vlak, welke type printers zijn er op de markt, maar ook op het vlak van printmateriaal, software enz,… 

Installatie van de printer

Na de verkenningsfase door onze 3D print cluster werd gekozen voor een GANTRY type printer en werd een Europese aanbesteding uitgeschreven.