Ga naar de hoofdinhoud

Brandstofvergelijking

Deze tool werd ontwikkeld in het kader van GlasReg

Vergelijk de kostprijs van brandstoffen per MWh.

Rekentool

Deze tool kan gebruikt worden om meerdere brandstoffen met mekaar te vergelijken, hoeveel kosten ze per MWh en wat betekent dit voor de energiekost in de serre (nuttig toegepaste MWh).

Hierbij is het noodzakelijk rekening te houden met de warmte-inhoud per gewicht of volume-eenheid. Concreet wil dit zeggen dat de prijs per energie-eenheid (€/MWh) bepaald wordt door de verbrandingswaarde van de brandstof.

Om de energiekost te achterhalen wordt het rendement en dus ook de stookwaarde in rekening  gebracht. Hier gaan we kijken hoeveel van de energie wordt overgebracht in het water. Een goedkopere brandstof kan met een slecht rendement toch veel duurder worden per MWh.

zigzag

Tool om de kostprijs voor verwarming met verschillende brandstoffen te kunnen vergelijken.

Ga naar de rekentool

Verbrandingswaarde of stookwaarde?

Om brandstoffen te vergelijken in kostprijs zijn we verplicht de verbrandingswaarde in verhouding tot de prijs per eenheid te bekijken. Dit is noodzakelijk daar de afrekening van aardgas gebeurt op basis van de calorische bovenwaarde (verbrandingswaarde) van 1 m³ aardgas. Voor de overige brandstoffen wordt normaal een prijs opgegeven per volume-eenheid, onafhankelijk van calorische boven- of onderwaarde.

Verbrandingswaarde = calorische bovenwaarde

De calorische bovenwaarde (of verbrandingswaarde) van een brandstof wordt volgens het internationaal eenhedenstelsel uitgedrukt in joule per kg, per m³ of per l (bij 1013 mbar en 25 °C). De verbrandingswaarde of calorische bovenwaarde is de warmte-energie bij verbranding van de brandstof waarbij de gevormde waterdamp vloeibaar is (rookgastemperatuur 25°C).
Deze verschilt sterk van brandstof tot brandstof en is vaak binnen eenzelfde brandstof verschillend, afhankelijk van de herkomst. Bij aardgas is het verschil in verbrandingswaarde

De verbrandingswaarde van verschillende brandstoffen.

Stookwaarde = Calorische onderwaarde

De calorische onderwaarde (of stookwaarde) is de warmte-energie bij verbranding van brandstof waarbij de gevormde waterdamp gasvormig verdwijnt. In de praktijk zien we in Europa dat de stookwaarde meestal wordt gebruikt. Vaak kan de condensatiewarmte niet worden benut en belangrijk, het condensaat is voor de meeste brandstoffen nadelig voor de installatie.

Figuur met de energie-inhoud van verschillende brandstoffen. Energie-inhoud = stookwaarde + condensatie-energie

Hoog- en laagcalorisch aardgas

Aardgas wordt ons beleverd vanuit verschillende herkomst/bronnen. Dit betekent dat er in Vlaanderen een lichte variatie bestaat in de energetische inhoud van het aardgas. Dit is geen probleem daar de afrekening gebeurt per MWh afgenomen.

Stookrendement

Brandstof wordt verbrand door een brander. Branders variëren van eenvoudige ventilatorgasbrander tot houtverbrandingsinstallaties. Achter, boven of rond de brander vinden we de ketel terug. De ketel heeft tot doel maximale warmte uit de rookgassen te halen. Daarbij moet men rekening houden met de nadelige gevolgen van het te ver afkoelen (condensatie) van bepaalde rookgassen. Energie besparen betekent namelijk het maximaal rendement nastreven.

​Willen we de energiekost vergelijken in de serre moeten we rekening houden met hoeveel van de energie-inhoud van de brandstof we in het verwarmingscircuit kunnen krijgen. Daarvoor wordt het stookrendement gebruikt. Binnen Europa wordt het stookrendement altijd uitgedrukt ten opzichte van de calorische onderwaarde (stookwaarde).

Een verwarmingsinstallatie heeft zoveel rendementen als er warmtevragen zijn. Het meest besproken is deze bij vollast.
Door rendement t.o.v. stookwaarde (calorische onderwaarde) te plaatsen zien we door toepassing van condensatietechnieken op de rookgassen dat rendementen boven de 100% voorkomen.

Het stookrendement van een verwarmingsinstallatie is dat deel van de warmte-energie van de brandstof dat overgebracht is op het ketelwater. Zoals eerder werd aangehaald wordt voor de bepaling van het rendement de stookwaarde als basis genomen. Dit stookrendement wordt afgeleid uit de temperatuur van de verbrandingslucht (ketelhuistemperatuur) en de rookgassen maar ook uit de concentratie van O2 of CO2  in deze rookgassen.

Overzicht van het stookrendement van verschillende brandstoffen