Ga naar de hoofdinhoud
Project

(IN)FORMELE ZORG-ZORGZAME STRATEN

Zorgzame houding versterken met als doel een zorgzame buurt

Datum

Van tot

Supported by

Stad Antwerpen
www.antwerpen.be

Wat

Het burgerinitiatief ā€˜Zorgzame Stratenā€™ zet in op een zorgzame buurt. Zij willen de zorgzame houding versterken. Dat wil zeggen dat bewoners oog hebben voor elkaar en elkaar helpen met kleine zaken. Onze taak binnen dit project is om te onderzoeken hoe alle belanghebbenden in de buurt kunnen samenwerken aan een zorgzame houding.Ā 

ā€œIn een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen,Ā comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Het is een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn (Vlaamse Overheid, 2021).ā€

In twee pilootwijken in Antwerpen,Ā Sint-Andries en SeefhoekĀ brengen we de mensenĀ samenĀ die een rol kunnen hebben in een zorgzame buurt: buurtbewoners, vrijwilligers, de gezinszorg, het lokaal dienstencentrum, ā€¦.Ā 

Bij een eerste ontmoeting mag iedereen zijn of haar dromen delen. In een volgende sessie maken we die dromen heel concreet en bespreken we hoe we die gaan bereiken.

Het burgerinitiatief zorgzame straten zet in op een zorgzame buurt. In pilootwijk Sint-Andries slaan buurtbewoners, vrijwilligers, gezinszorg, mensen van het lokaal dienstencentrum de handen in elkaar om hun buurt nog zorgzamer te maken.

Doel

Het doel is om na te gaan hoe we een gedragen en gemeenschappelijke zorgzame houding in de buurt kunnen ontwikkelen. En dat bij alle relevante partners in buurtgerichte zorg, zowel informeel als formeel.

We willen komen tot concrete acties en afspraken tussen belanghebbende personen in een zorgzame buurt of wijk in Sint-Andries en Seefhoek.

Het eindproduct van dit project is een rapport met concrete ideeƫn en plannen om samen in de toekomst de zorgzame houding te concretiseren. Die bevat ook aanbevelingen over de samenwerking tussen het burgerinitiatief en de professionele zorg- en welzijnsactoren.

Relevantie

Werken aan een zorgzame buurt betekent hetĀ versterken van verbindingen: verbindingen tussen mensen onderling, tussen mensen en organisaties en dat over de doelgroepen heen. Bijvoorbeeld tussen professionelen, vrijwilligers en mantelzorgers. Daarom brengen we al deze mensen samen binnen dit project. Met de inzet van deze uiteenlopende burgers komen we dan samen tot een zorgzame buurt.

Buurtgerichte zorg kan een antwoord bieden op deĀ maatschappelijke uitdaging van eenzaamheid. Een verhoogde kwetsbaarheid omwille van gezondheid, financiĆ«n, je levensloop, zoals scheiding en verweduwing, gaan samen een hoger risico op eenzaamheid (Heylen, 2011). Een zorgzame buurt, en specifiek zorgzame straten, richt zich net op die kwetsbare doelgroepen.Ā 

Onze rol

We begonnen dit project met een verkennende literatuurstudie naar burgerinitiatieven in de zorg- en welzijnssector. Daarna wierpen we een blik op het initiatief ā€˜zorgzame stratenā€™. We legden het DNA bloot en formuleerden werkbare elementen. Dat deden we door in gesprek te gaan met deelnemers en trekkers van zorgzame straten in diepte-interviews en een focusgroep.

Vervolgens begeleidden we relevante pesonen in zorg en welzijn in de twee pilootwijken om te komen tot concrete afspraken en acties die van Sint-Andries en Seefhoek een nog meer zorgzame buurt maken. We maakten gebruik van de methodiek van de personaā€™s en lieten hen eerst samen dromen van een zorgzame buurt of houding. Daarna concretiseerden we de dromen samen. Tot slot organiseerden we in beide wijken een netwerkmoment om tot concrete afspraken en samenwerkingen te komen. Nu kunnen de pilootwijken zelfstandig verder met die afspraken.Ā 

Onderzoekers

Onderzoeker

Leen Heylen

Geboeid door het thema eenzaamheid en de aanpak en preventie ervan.Ā 

Onderzoeker

Dorien Gryp

Onderzoeker eenzaamheid met een passie voor de publieke ruimte. Heeft altijd zin in een concert.

Onderzoeker

Herman De Pauw