Overslaan en naar de inhoud gaan

Assessment & interventie

Project

Fit voor wiskunde

Op het einde van de kleuterklas zijn de meeste kinderen klaar voor de stap naar de basisschool. Je ziet een grote nieuwsgierigheid om te leren lezen, schrijven en rekenen (De Wilde, 2019). Dit is echter niet voor alle kinderen het geval. Sommige kinderen zijn wat later schoolrijp, terwijl andere kinderen later een leerstoornis ontwikkelen en extra ondersteuning nodig zullen hebben. Een belangrijke uitdaging is om signalen voor deze problemen tijdig op te merken, zodat gepaste remediëring opgestart kan worden (van Luit, 2012). In ons vorige PWO hebben we hiervoor een observatie-instrument ontwikkeld dat klaar is voor validering.

Datum

Van tot

Supported by

De eerste doelstelling van dit PWO-project is dan ook om de psychometrische eigenschappen van dit observatie-instrument in kaart te brengen, zodat bij gunstige resultaten dit instrument afgewerkt kan worden voor gebruik in de kleuterklas. Ook de overgang naar het hoger onderwijs is voor vele studenten een belangrijk transitiemoment. We zien dat veel voortgezette opleidingen een zekere wiskundige achtergrond verwachten, en dat veel studenten pas op die leeftijd geconfronteerd worden met hun gebrekkige wiskundige vaardigheden (Vlaamse Scholierenkoepel, 2019).

Om studenten hierop voor te bereiden, worden oriëntatie- en ingangsproeven georganiseerd. Deze proeven polsen vaak naar de wiskundige kennis opgedaan in het secundair onderwijs. Niet iedereen heeft echter dezelfde wiskundige bagage meegekregen, waardoor het moeilijk is om te achterhalen of de beperktere wiskundige achtergrond komt door een beperkte opleiding, of door een mindere “aanleg” voor wiskunde. Op basis van vorig onderzoek weten we dat ruimtelijke vaardigheden sterk samenhangen met wiskundevaardigheden (Zhang et al. 2014). Om die reden is het interessant om te kijken of de ruimtelijke vaardigheden van deze doelgroep samenhangen met hun wiskundige mogelijkheden en wiskundige leervermogen.

Een tweede doelstelling van dit project is om een meetinstrument te ontwikkelen voor schoolpsychologen of studieloopbaanbegeleiders dat toelaat om een betere inschatting te maken van iemands wiskundige leerpotentieel aan het einde van het secundaire onderwijs/ begin van het hoger onderwijs. Deze ontwikkeling zal stapsgewijs gebeuren. Eerst zal er gekeken worden welke ruimtelijke vaardigheden samenhangen met welke wiskundedomeinen (algebra, meetkunde, hoofdrekenen, vraagstukken & breuken) en in welke mate deze predictief zijn voor de slaagkansen op wiskunde-gerelateerde vakken (bv. statistiek). Vervolgens zal er gekeken worden of deze ruimtelijk vaardigheden ook verband houden met dyscalculie. Als dit zo blijkt te zijn, kan er in een volgende stap gewerkt worden aan normen en aan een gebruiksvriendelijke versie van de taken.  

Gerelateerde onderzoekslijnen