Ga naar de hoofdinhoud
Project

XR in onderwijs

Thomas More leert vakleerkrachten VR te gebruiken in de klas

Dit project kadert in het Vlaamse actieplan Extended Reality (XR) in de 2e en 3e graad van het beroeps- en technisch onderwijs. Het actieplan bestaat uit vier speerpunten: hardware, software, professionalisering van leerkrachten en praktijkgericht onderzoek. Thomas More trekt het luik ‘professionalisering’, vanuit haar expertise rond XR-technologie en XR in het onderwijs. We werken daarbij nauw samen met andere hogescholen en de Regionale Technologisch Centra (RTC’s), verantwoordelijk voor de hard- en software. Daarnaast ondersteunen en adviseren we mee bij hardware en software.

1. Professionalisering van leerkrachten

Doel

Uit eigen onderzoek uit 2021 blijkt dat 67% van de 386 bevraagde leerkrachten geloven dat XR een meerwaarde kan betekenen en wil 74% er ook effectief mee aan de slag. In schril contrast daarmee voelt slechts 24% zich voldoende vertrouwd om met die technologie aan de slag te gaan in de klas. Het is precies die lacune die we met dit speerpunt willen aanpakken: leerkrachten professionaliseren in hun technische en didactische vaardigheden rond XR zodat ze deze technologieën op een effectieve en efficiënte manier kunnen inzetten. 

Aanpak

Om effectief tot die professionalisering te komen, dringt een evidence-based aanpak zich op. Onderzoek rond programma’s voor effectieve professionele ontwikkeling van leerkrachten schuift een aantal kernaspecten naar voren, zoals een langdurig traject, met veel interactiemomenten en intervisie, in een collaboratieve aanpak, gericht op het versterken van de didactische kwaliteit in het eigen vakgebied… Specifiek voor trajecten rond technologie komen daar nog een aantal andere elementen bij, zoals ICT-infrastructuur, inbedding in ICT-beleid… 

Die inzichten leidden in 2020 al tot een voortraject waarbij Thomas More de handen in elkaar sloeg met HoWest, UGent, PXL en itec in het Lerend Netwerk VR en AR in Vlaanderen. Met het nieuwe actieplan willen we het voortraject continueren en opschalen. Ook hier neemt Thomas More de leiding en werken we opnieuw samen met partner-hogescholen.

Resultaten

  1. Tegen augustus 2024 krijgen 25 scholen een 1-op-1-traject aangeboden waarbij er bottom-up vanuit de school gewerkt wordt aan een uitdaging die met XR-technologie kan worden aangepakt;
  2. Tegen augustus 2024 zullen minstens 100 scholen via inspiratie- en demodagen, workshops en uitwisselingsmomenten een duidelijk zicht hebben op kansen en uitdagingen, zodat ze zelf aan de slag kunnen met XR in hun onderwijs;
  3. Tegen augustus 2024 realiseren we een sterk Lerend Netwerk met scholen die rond XR in onderwijs werken;
  4. Tegen december 2024 zullen we minstens 25 concrete lesfiches rond XR in onderwijs uitwerken, met zowel technische als didactische richtlijnen; 
  5. Tegen september 2023 zullen we de XR-ankerpunten van de verschillende RTC’s en het Kennis- en Adviescentrum Digisprong professionaliseren rond XR in onderwijs, zowel vanuit technisch als didactisch perspectief, zodat de kennis en expertise duurzaam in hun werking kan worden geborgd.

2. Hardware

Doel

De technische ontwikkelingen binnen de XR-sector volgen elkaar in sneltempo op. Bovendien verschillen de devices sterk in technische mogelijkheden, maar ook beperkingen, privacyregels, softwareplatform… Het is dan ook niet altijd eenvoudig om een juiste keuze te maken in XR-hardware die op een duurzame manier in het onderwijs kan worden ingezet. Thomas More zal vanuit haar voorgaande expertise een advies formuleren voor de aankoop van XR-hardware en het management ervan.

Aanpak

We hielden rekening met de toepasbaarheid van de XR-devices voor onderwijs- en trainingsdoeleinden. Daarnaast werd via een marktverkenning gekeken naar welke devices er beschikbaar zijn en welke bij bedrijven worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. Op die manier konden we bepalen aan welke vereisten de devices moeten voldoen.

Resultaten

We hebben een adviserende lijst opgesteld met minimale vereisten voor elk type van XR-hardware (VR-bril, AR-bril, AR-tablet, MR-bril, 360°-camera). Die lijst werd door de RTC’s in een tender gegoten, zodat aanbieders een voorstel hiervoor kunnen indienen.

3. Software

Doel

De meest gestelde vraag door leerkrachten wanneer het om XR gaat, is waar ze goede, bruikbare content kunnen vinden. In ons exploratief onderzoek uit 2020 bleek dat ook de grootste bekommernis te zijn en uit verschillende andere studies ook de grootste belemmering om XR nu al in te zetten. Toch is er al heel wat bruikbaar, alleen weten leerkrachten vaak niet 1) waar te zoeken en 2) of de content de moeite is. Met dit speerpunt willen we daaraan tegemoet komen. Thomas More zal haar bestaande advieslijst met educatieve XR-apps verder uitbouwen en bestendigen.

Aanpak

We werken dit uit op verschillende sporen:

  • Ten eerste werken we een evaluatiematrix uit. Aan welke eisen moet goede educatieve XR-software voldoen? We kijken daarvoor enerzijds naar de literatuur rond effectief onderwijskundig ontwerp, maar anderzijds ook naar praktische inzetbaarheid binnen onze Vlaamse onderwijscontext. De software die we zullen verzamelen, zal telkens getest worden en krijgt een score voor de verschillende evaluatiecriteria. Op die manier komen we tot een gefundeerde lijst met bruikbare XR-software voor onderwijs. 
  • Ten tweede zullen we – in nauwe samenwerking met de RTC’s – inventariseren welke XR-software er al wordt gebruikt in bedrijven. We gaan dan met hen in gesprek om te kijken of en onder welke vorm die XR-applicaties ook in het onderwijs kunnen worden gebruikt. 
  • Tot slot bekijken we welke XR-leerapplicaties er bestaan bij bedrijven, ontwikkelaars, organisaties wereldwijd en of en hoe die eventueel kunnen worden ingezet in ons onderwijs.

Resultaten

Net zoals voor de hardware, stellen we een adviserende lijst op met educatieve XR-software. Die lijst kan dan door de RTC’s worden gebruikt als aankoopadvies, zodat zij de software samen met de hardware aan de scholen ter beschikking kunnen stellen.

Gerelateerde onderzoekslijnen